Privacy Policy

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Mhelios by Midea. (“Mhelios Nederland”) (de “Website”). De Website stelt u bepaalde inhoud ter beschikking voor informatieve doeleinden. Lees deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) aandachtig door. Door onze Website te gebruiken, gaat u akkoord met de Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dient u onze website te verlaten en de informatie die op deze website is geplaatst niet te gebruiken of te bekijken.

Intellectuele eigendomsrechten. Mhelios Nederland bezit het auteursrecht op de website en de inhoud ervan, inclusief het algehele uiterlijk, het grafisch ontwerp en de onderliggende bronbestanden. U mag materiaal van onze website downloaden of kopiëren, alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Elk ander gebruik is verboden. Behalve zoals hierboven is toegestaan, mag u de inhoud van deze niet (geheel of gedeeltelijk) reproduceren, verzenden (langs elektronische weg of anderszins), wijzigen, linken, linken, framen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mhelios Nederland.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u op geen enkele manier het volgende zult doen, en dat u derden op geen enkele manier zult toestaan om:

  • De Website en/of enige informatie die beschikbaar is op de website te gebruiken in strijd met deze voorwaarden en/of enige toepasselijke wet- of regelgeving;
  • De website te gebruiken in verband met commerciële activiteiten;
  • Het gebruiken of starten van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, “robots”, “spiders” of “offline readers”, dat toegang heeft tot de Website op een manier die in een bepaalde periode meer verzoekberichten naar de Mhelios Nederland-servers stuurt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren met behulp van een conventionele online webbrowser;
  • Het gebruiken of lanceren van datamining of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens, in verband met de Website (inclusief door gebruik te maken van software, scripts of geautomatiseerde agenten en bots);
  • De website te gebruiken op een manier die de website, of Mhelios Nederland-systemen of -servers beschadigt, uitschakelt, overbelast of schaadt, en/of anderszins het gebruik en genot van de Website door een andere partij verstoort;
  • De website of een deel ervan te spiegelen of te framen op een andere website of webpagina.
  • Pogingen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van de Website en/of informatie die beschikbaar is op de website;

 

Mhelios Nederland behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de website en/of de op de website beschikbare informatie te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, als het redenen heeft om aan te nemen dat u de Swebsite en/of de op de website beschikbare informatie niet gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden.

Octrooien. De producten en processen van Mhelios Nederland worden gedekt door een of meer octrooien en zijn onderworpen aan andere handelsgeheimen en eigendomsrechten. Mhelios Nederland behoudt zich al deze rechten voor. Er vindt geen overdracht of verlening van rechten onder patenten plaats of dit wordt geïmpliceerd door enige bepaling in deze Voorwaarden. U stemt ermee in geen inbreuk te maken op dergelijke rechten en geen van de producten of processen van Mhelios Nederland te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of te demonteren.

De volledige inhoud van deze Website wordt beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Auteursrechtaanduidingen, andere aanduidingen van intellectueel eigendom of wettelijke aanduidingen of andere identificerende informatie mogen niet van gedownloade materialen worden verwijderd.

De naam Mhelios Nederland, en andere Mhelios Nederland productnamen en logo’s waarnaar op deze Website wordt verwezen, zijn handelsmerken of servicemerken van Mhelios Nederland of haar filialen en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mhelios Nederland. Andere gekenmerkte woorden of symbolen die worden gebruikt om de bron van goederen en diensten aan te duiden, kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. U mag geen van deze merken of logo’s los van deze website kopiëren of downloaden of anderszins gebruiken. Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een van deze merken of logo’s te gebruiken.

Gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Met uitzondering van de onderstaande bepalingen met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie, is alle communicatie of materiaal dat u via de Website, per elektronische post of anderszins naar Mhelios Nederland verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrecht rust en zal als zodanig worden behandeld. Stuur geen vertrouwelijke informatie naar of via deze Website. Mhelios Nederland mag dergelijke communicatie of dergelijk materiaal voor welk doel dan ook gebruiken, inclusief, zonder beperking, voor openbaarmaking, reproductie en publicatie. Het staat Mhelios Nederland vrij, zonder enige vergoeding aan u, concepten of knowhow te gebruiken in communicatie of materiaal dat u naar onze Website stuurt, voor welk doel dan ook.

Gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie en privacybeleid. Mhelios Nederland zal uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in haar Privacybeleid. Raadpleeg het Privacybeleid van Mhelios Nederland voor meer informatie over de manier waarop informatie door Mhelios Nederland kan worden verzameld en op deze website kan worden gebruikt.

Onze inzet voor veiligheid. Wij hebben fysieke en elektronische procedures ingesteld om onbevoegde toegang te beschermen en te helpen voorkomen, de gegevensbeveiliging te handhaven en de informatie die wij online verzamelen correct te gebruiken.

Links. Onze Website kan worden gekoppeld aan websites van derden. Mhelios Nederland heeft geen controle over de inhoud of informatie die op dergelijke websites van derden wordt geplaatst en wij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Websites van derden kunnen gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid hebben die verschillen van die welke op de Website van toepassing zijn. U dient de respectieve privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van deze webwebsites van derden te raadplegen.

Beperking van aansprakelijkheid; Disclaimers. Mhelios Nederland heeft alle redelijke inspanningen geleverd om nauwkeurige en actuele informatie op deze Website op te nemen en zal dat blijven doen. Mhelios Nederland kan echter niet garanderen dat de informatie die op deze Website wordt geplaatst of vanaf deze website beschikbaar is, door downloaden of anderszins, nauwkeurig, volledig of geschikt is voor enig doel. Bovendien kan Mhelios Nederland niet garanderen dat de op deze Website geplaatste inhoud niet is aangetast door technische storingen of ongeoorloofde manipulatie. Mhelios Nederland garandeert niet dat materiaal op deze Website vrij is van infecties, virussen, wormen, Trojaanse paarden en/of andere code met vervuilende of destructieve eigenschappen. Het is uw verantwoordelijkheid om beschermende maatregelen te nemen, zoals het controleren op virussen.

Alle garantie- en service-informatie op deze webwebsite is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Dergelijke informatie is mogelijk niet van toepassing op alle producten. Alleen de garantie- en servicevoorwaarden die zijn opgenomen in de definitieve overeenkomst tussen Mhelios Nederland en klanten zijn bindend voor de partijen.

Mhelios Nederland kan te allen tijde materialen van deze Website wijzigen of verwijderen. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT MHELIOS NEDERLAND GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE INFORMATIE GEPLAATST OP OF BESCHIKBAAR VOOR DOWNLOAD VAN, OF DIENSTEN VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE. IN GEEN GEVAL ZAL MHELIOS NEDERLAND, HAAR FILIALEN, WERKNEMERS OF FUNCTIONARISSEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VOOR U OF VOOR EEN DERDE PARTIJ DIRECT OF INDIRECT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DEFECT IN DEZE WEBSITE OF ENIGE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GEVOLGSCHADE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE.

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U UITDRUKKELIJK ALLE RISICO’S DAT DE INFORMATIE EN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE ONVOLLEDIG, ONNAUWKEURIG OF VEROUDERD ZIJN OF NIET AAN UW BEHOEFTEN OF VEREISTEN VOLDOEN.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw lokale wetgeving op eventuele beperkingen of restricties met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.

U zult Mhelios Nederland, haar gelieerde ondernemingen en al hun respectieve functionarissen, directeuren en werknemers schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle schade, vonnissen, schikkingen, boetes, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die zijn betaald of opgelopen in verband met claims als gevolg van, voortvloeiend uit of ontstaan in verband met uw gebruik van deze Website of schending van deze Overeenkomst.

Herziening en bijwerking van voorwaarden. Mhelios Nederland kan de Voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving herzien door deze Website bij te werken. Alle updates van de Voorwaarden worden op deze pagina gepubliceerd. U bent gebonden aan alle herzieningen of updates. U dient deze Voorwaarden regelmatig te bezoeken om de huidige voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website te bekijken.